Finca de Jornets - Olis de Jornets ;

Història

Finca de Jornets

El topònim Jornets, no documentat abans del segle XIV, prové del nom de la família Jornet, que era propietària dels terrenys de l’actual possessió. Així una de les primeres referències d’un membre d’aquesta familia data del 1319, quan Jaume Jornet vengué a Guillem Nadal dues sorts de terra a l’alqueria Beniferrí; alguns anys després, al 1330, el mateix Jaume Jornet establí a Pere Saura un tros de terra i garriga, també a l’alqueria Beniferrí (Rosselló-Vaquer, 1993:32).

L’alqueria dels Jornets, amb el nom en plural, es documenta l’any 1390, en el testament de Pere Marimon, habitador de l’alqueria (Rosselló-Vaquer, 1993:147). L’any 1412 apareix el nom de rafals dels Jornets; aleshores era posseït per Jaume Simó; en un plet d’aquell any, Simó declara que ell i els seus predecessors tenien empriu de prende aigua d’un pou sarraïnesc en la possessió de Pere Carrió, dret que aquest contradeia (Rosselló-Vaquer,38). El 1462 era del ciutadà Mateu Net, que es queixava dels veïns, que amb el bestiar menjaven les seves pastures. L’any 1578 Jornets designava quatre finques, qualificades com a rafals i valorades en conjunt en 3.075 lliures; en concret, el rafal de Bartomeu Llebrés valia 1.400 L; el d'Antoni Bisquerra 600L, el de Miquel Bisquerra 600L i el de Nadal Llebrés 475L (Rosselló-Vaquer,1993:60).

L’any 1596 apareix documentada la possessió, a nom de Bartomeu Llabrés,valorada en 2.300L; potser aquesta cita ja indica un procés unificador de la propietat, fet al voltant de la finca principal, en mans de la familia Llebres-o Llabrés-, cognominada Llebrés de Jornets.

El cadastre de 1694 (f 163 v) refereix com a propietari de la possessió de Jornets Antoni Llebrés; la finca es valorà en 3.500L i les cases i arreus en 200L. Segons el cadastre de 1706 (f 325v) el propietari continuava essent Antoni Llebrés, amb cases i arreus valorats en 280L, mentre que la possessió s’avaluà en 3.584L.

Al segle XVIII, l’augment del conreu de la vinya, com indica el celler, bastit l’any 1767, com també un posible establiment de la finca, permeté l’apararició del llogaret. En el cadastre de 1756 (f233) apareix la resenya següent: L’ant 1799 el propietari de la possessió era Sebastià Llebrés de Jornets. L’any 1826, com indica la data de la façana, es reformaren les cases. En la primera meitat del segle XX, els Llabrés de Jornets entroncaren amb la familia Planas, per matrimoni de l’hereva, Margalida Llabrés de Jornets i Fiol, amb Antoni Planas Garau; el següent propietari fou el fill d’ambdós, Josep Planas Llabrés de Jornets, de qui passà als seus fills, germans, Margalida, Antoni, Mariano i Joana Planas Gual de Torrella. (Gaspar Valero i Martí: Guia de passeig 1999:136-137)
 
Trobam documentada i datada a Sineu, al 15 de setembre de 1436, una compra com a subestabliment enfitèutic d'una alqueria situada al terme dels Jornets de la parròquia de Sencelles, atorgat per Joan Ballester de Manacor ,actuant com a procurador d’Angelina, la seva muller, a Bartomeu Llabrés, fill emancipat de Pere Llabrés, de la parròquia de Sencelles. Es fixa una entrada a l’establiment de 45 lliures i es pacta un cens anual pagador per Sant Pere i Sant Feliu del mes d'agost (ARM “Manuali Comuni” Sineu. 1436,setembre,15).


Mariano Planas Gual de Torrella